Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

Privacyverklaring

Voor het vervullen van onze taken als energieleverancier kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Tegelijkertijd heeft iedereen recht op privacy. Daarom gaan we zorgvuldig en integer met persoonsgegevens om en zijn we transparant over wat Mijnwater en haar dochtermaatschappij Heerlerheide Energie BV met uw gegevens doet. In deze privacyverklaring leest u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wettelijke plicht

Per 25 mei 2018 zijn we als verwerker van persoonsgegevens verplicht ons te houden aan de nieuwe regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is de Nederlandse variant van de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR), die per 25 mei jl. geldt voor de hele Europese Unie (EU).

Persoonsgegevens

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een ‘geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon’, zoals u als onze klant. De naam en geboortedatum, contactgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN Bank-/ Girorekeningnummer en handtekening zijn voorbeelden van persoonsgegevens, dan wel een combinatie hiervan. Deze gegevens hebben wij van u ontvangen ten behoeve van een overeenkomst met u als klant van Mijnwater. Uw gegevens zijn op geen andere wijze verkregen.

Uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons

Voor het vervullen van onze taken als energieleverancier kunnen we niet zonder de persoonsgegevens van klanten. Zo hebben we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • het uitvoeren van de met klanten afgesloten overeenkomsten;
 • het maken van offertes;
 • het plaatsen, aanpassen en verwijderen van aansluitingen en meters;
 • het onderhouden van contact met klanten;
 • het factureren en incasseren van rekeningen;
 • het afhandelen van klachten;
 • het onderhoud en het verhelpen van storingen;
 • het beantwoorden van vragen;
 • het verbeteren van onze dienstverlening;
 • ons inzicht te kunnen geven in uw energieverbruik;
 • uw aanvraag voor een nieuwe aansluiting te kunnen verwerken;
 • een overzicht te houden van alle actieve typen aansluitingen;
 • een overzicht te hebben van de typen energieproductie-installaties bij klanten en de capaciteit ervan;
 • onze online dienstverlening (bijvoorbeeld via onze websites) te verbeteren;
 • het sturen van nieuwsbrieven;
 • de verplichte ondersteuning te kunnen bieden bij fraude- en strafrechtelijk onderzoek.

Voor een efficiënte dienstverlening maken we gebruik van slimme energie meters. De grondslag voor gebruik van uw meetgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met u als klant. Zo worden uw meetgegevens door ons gebruikt ten behoeve van het opstellen van de jaarnota, het opstellen van gebruiksoverzichten, een verhuizing (inhuizing en/of uithuizing) en voor het beheer van het energienet indien dit noodzakelijk blijkt.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Mijnwater bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de werkzaamheden te doen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mijnwater is daarbij wettelijk verplicht de basisgegevens uit haar administratie min. 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Daarbij moet u denken aan de debiteuren- en crediteurenadministratie, de voorraadadministratie, de in- en verkoopadministratie maar ook een loonadministratie

Delen van persoonsgegevens met derden

Mijnwater verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor een goede dienstverlening maken wij gebruik van derde partijen. Mijnwater en haar dochtermaatschappij heeft duidelijke afspraken gemaakt aangaande de bescherming van de privacy als deze derde partijen bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Mijnwater en haar dochtermaatschappij persoonsgegevens verwerken. U moet hierbij denken aan:

 • een callcenter voor de storingen;
 • onderhoudspartijen voor storingsafhandeling;
 • administratiekantoren voor de financiële en de debiteurenadministratie en bewaking;
 • een communicatiebureau voor onze website, onze nieuwsbrieven en onze social media.

Bij Mijnwater is geen sprake van doorgifte van uw persoonsgegevens aan derde landen buiten de EER.

Data portabiliteit

Volgens de nieuwe AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dat houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die Mijnwater of haar dochtermaatschappij Heerlerheide Energie B.V. van u heeft. U kunt deze gegevens zelf opslaan voor persoonlijk (her)gebruik. Ook kunt u de gegevens doorgeven aan een andere organisatie of ons vragen om uw gegevens.

Optimale bescherming

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschermen we uw persoonsgegevens. Heeft u vragen hierover, neemt u dan contact met ons via beheer@mijnwater.com of info@mijnwater.com.

Wilt u iemand persoonlijk spreken?

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ons via 045 - 571 69 20.

Autoriteit Persoonsgegevens

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Op autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u meer hierover.

Voor wie?

Deze privacyverklaring geldt voor alle klanten van Mijnwater en Heerlerheide Energie B.V.

Transparant en duidelijk

Mijnwater is transparant en duidelijk in het bewaren van persoonsgegevens. Indien u uw eigen gegevens wilt inzien, c.q. wilt wijzigen, dan is dat altijd mogelijk. Per mail en op vertoon van uw Identiteitsbewijs (ID) kan een verzoek gedaan worden om inzage in die specifieke persoonsgegevens. Mocht de informatie onjuist zijn, dan zullen wij de informatie direct aanpassen.

Wijzigingen

Mijnwater behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Klacht

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over de privacywetgeving: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving.

Uiteraard proberen we eerst samen met u tot een goede oplossing te komen.

Mijnwater
Spoorplein 45,
6411 NZ Heerlen, Nederland

Mei 2018

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring Voorwaarden