Service: 045 - 571 69 20 (24/7) of via klantenservice@mijnwater.com

Disclaimer

Mijnwater is de handelsnaam van Mijnwater Energy BV en Mijnwater Infra BV.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op het gebruik van de website van Mijnwater, www.mijnwater.com, www.facebook.com/mijnwater, www.linkedin/mijnwater en www.twitter/mijnwaterbv.* Door een bezoek aan deze website en/of de aangeboden informatie via deze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten.

www.mijnwater.com

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die hier is gegeven. Bij de totstandkoming en het onderhouden van de informatie op deze website is zorgvuldigheid in acht genomen. We hebben informatie uit betrouwbare bronnen gebruikt, doch kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. We garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Bij de weergave van links naar andere websites is zorgvuldigheid in acht genomen. Echter, de informatie op websites van derden is niet door Mijnwater beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. We hebben daarop geen invloed en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld.

Gebruik van de informatie

De op onze gepresenteerde informatie rust auteursrecht, merkrecht en enig ander intellectueel eigendomsrecht, teksten, logo’s, illustraties en foto’s zijn in eigendom van Mijnwater of zijn met toestemming van de desbetreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te verspreiden, te verveelvoudigen of op enigerlei wijze openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijnwater of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

E-mails/contactformulier

Mijnwater kan niet garanderen dat de naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Daardoor wijst ze elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen

Mijnwater behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Gebruik van uw gegevens

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie, het aanmelden voor de Mijnwater nieuwsbrief, het doen van een (open) sollicitatie of het verzoek om een afspraak. Mijnwater verkrijgt alleen persoonsgegevens van betrokkene(n) zelf en Mijnwater gebruikt verder geen andere bronnen voor het verkrijgen van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die ontvangen worden van een sollicitant worden verwerkt om te bepalen of iemand wel of niet uitgenodigd wordt voor een gesprek en/of iemand wel of niet wordt aangenomen.

Voor een goede dienstverlening maken wij gebruik van derde partijen. U moet hierbij denken aan:
• een callcenter voor de storingen;
• onderhoudspartijen voor storingsafhandeling;

• administratiekantoren voor de financiële en de debiteurenadministratie en bewaking;
• een communicatiebureau voor onze website, onze nieuwsbrieven en onze social media.

Mijnwater en haar dochtermaatschappij heeft duidelijke afspraken gemaakt inzake de bescherming van persoonsgegevens als deze derde partijen bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Mijnwater en haar dochtermaatschappij persoonsgegevens verwerken. Bij Mijnwater is geen sprake van doorgifte van uw persoonsgegevens aan derde landen buiten de EER.

Daarnaast gebruiken we de gegevens om onze dienstverlening naar u te verbeteren en u te informeren over relevante (nieuwe) ontwikkelingen. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat aan ons melden via info@mijnwater.com. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd. Op de social mediakanalen LinkedIn, Twitter en Facebook kunt u ook zelf bepalen of u ons wilt blijven volgen of niet (meer), door een simpele druk op de knop ‘ontvolgen’ verwijdert u ons uit uw account.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om dat te doen waarvoor wij de persoonsgegevens hebben opgeslagen en bovendien nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Voor sollicitanten die niet worden uitgenodigd/aangenomen is deze periode niet langer dan één maand tenzij we hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben.

Cookies

Mijnwater gebruikt Google Analytics ten behoeve van de functionaliteit cookies op haar website. Mijnwater plaatst zelf geen cookies en leest ze ook niet uit. Dit doet uitsluitend Google Analytics voor Mijnwater. We gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoeveel bezoekers de website bezoeken en hoe bezoekers onze website gebruiken.

Deze informatie wordt gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele computers van andere partijen. Gaat u niet akkoord met deze vorm van informatieverschaffing, dan kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. Wij kunnen dan niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van onze website op een juiste manier werken.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website/internetdiensten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website/internetdiensten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Klacht

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese- privacywetgeving.

Uiteraard proberen we eerst samen met u tot een goede oplossing te komen.

Mijnwater
Spoorplein 45
6411 NZ Heerlen, Nederland

*wat betreft de mediakanalen Twitter, Facebook en LinkedIn zijn we akkoord met de update van hun eigen Algemene Voorwaarden met betrekking tot de privacybescherming en de nieuwe AVG per 25 mei 2018.

Mei 2018

Mijn Mijnwater Mijn Heerlerheide
Disclaimer Privacybeleid Privacyverklaring Voorwaarden